God houdt van goud

Daar stond ze dan, één van m’n voorouderlijke zusters.

Met haar baby op de arm stond ze voor haar hut, te kijken naar haar jonge dochter.
Ze lachte blij.
Ze wist nog niet dat Mozes zijn gruwelijke leger erop uit had gestuurd.  Ze wist nog niet dat die ene God voor Mozes en zijn strijdleger gekozen had. Dat deze barbaarse wrede stam nou net de stam was waar God zo enorm mee in z’n schik was.

Ze wist nog niet dat alleen haar jonge dochter het zou overleven en tot welke prijs.

Hun stam was nou eenmaal niet zo vechtlustig.
Hun stamoudsten gingen nog op het leger toe, probeerden voor vrede te pleiten. Maar nee.
Daar had het wrede leger geen boodschap aan.
Bloed moest er vloeien. Alle mannen werden zonder moeite afgeslacht.
De vrouwen en kinderen hadden ze wat moeite mee, die knappe strijdhelden.
Maar ja, toen kwamen ze terug bij Mozes. Om verslag te doen.
Woedend werd ie, natuurljk.

Vrouwen en kinderen niet afgeslacht?
Zijn julllie ff ongehoorzaam aan onze god.
Hup vooruit, alsnog.
De vrouwen en de baby’s; afslachten dat hele zootje!
Alleen meisjes die maagd zijn. Die mogen jullie laten leven en lekker zelf van genieten.
Nou en toen was God me toch een potje blij.
Hè hè, eindelijk werden zijn opdrachten uitgevoerd. Hij begon direct aanwijzingen te geven hoe die geweldige buit verdeeld moest worden. Daarbij vergat hij natuurlijk ook zijn eigen aandeel niet.
Want al het vee, en de mensenzielen die nog leefden en die jonge schone maagden, moesten natuurlijk wel eerlijk worden verdeeld. God had vele regels nodig om zijn eigen aandeel goed duidelijk te maken.
En dat vonden de mensen zo rechtvaardig dat ze ook nog een extra offerande schonken: Goud. Heel veel goud voor god.

Dat hadden de mensen geleerd; als god ergens gelukkig van wordt dan is het wel bakken vol met goud.

Numeri 31.

1 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

Neem de wraak der kinderen Israëls van de Midianieten; daarna zult gij verzameld worden tot uw volken.

3 Mozes dan sprak tot het volk, zeggende: Dat zich mannen uit u ten strijde toerusten, en dat zij tegen de Midianieten zijn, om de wraak des HEEREN te doen aan de Midianieten.

4 Van elken stam onder alle stammen Israëls zult gij een duizend ten strijde zenden.

5 Alzo werden geleverd uit de duizenden van Israël, duizend van elken stam, twaalf duizend toegerusten ten strijde.

6 En Mozes zond hen ten strijde, duizend van elken stam, hen en Pinehas, den zoon van Eleazar, den priester, ten strijde, met de heilige vaten, en de trompetten des geklanks in zijn hand.

7 En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als de HEERE Mozes geboden had, en zij doodden al wat mannelijk was.

8 Daartoe doodden zij boven hun verslagenen, de koningen der Midianieten, Evi, en Rekem, en Zur, en Hur, en Reba, vijf koningen der Midianieten; ook doodden zij met het zwaard Bileam, den zoon van Beor.

9 Maar de kinderen Israëls namen de vrouwen der Midianieten, en hun kinderkens gevangen; zij roofden ook al hun beesten, en al hun vee, en al hun vermogen.

10 Voorts al hun steden met hun woonplaatsen, en al hun burchten verbrandden zij met vuur.

11 En zij namen al den roof, en al den buit, van mensen en van beesten.

12 Daarna brachten zij de gevangenen, en den buit, en den roof, tot Mozes en tot Eleazar, den priester, en tot de vergadering der kinderen Israëls, in het leger, in de vlakke velden van Moab, dewelke zijn aan de Jordaan van Jericho.

13 Maar Mozes en Eleazar, de priester, en alle oversten der vergadering, gingen uit hen tegemoet, tot buiten voor het leger.

14 En Mozes werd grotelijks vertoornd tegen de bevelhebbers des heirs, de hoofdlieden der duizenden, en de hoofdlieden der honderden, die uit den strijd van dien oorlog kwamen.

15 En Mozes zeide tot hen: Hebt gij dan alle vrouwen laten leven?

16 Ziet, deze waren, door den raad van Bileam, den kinderen Israëls, om oorzake der overtreding tegen den HEERE te geven, in de zaak van Peor; waardoor die plaag werd onder de vergadering des HEEREN.

17 Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft.

18 Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor ulieden leven.

19 En gijlieden, legert u buiten het leger zeven dagen; een ieder, die een mens gedood, en een ieder, die een verslagene zult aangeroerd hebben, zult u op den derden dag en op den zevenden dag ontzondigen, gij en uw gevangenen.

20 Ook zult gij alle kleding, en alle gereedschap van vellen, en alle geiten haren werk, en gereedschap van hout, ontzondigen.

21 En Eleazar, de priester, zeide tot de krijgslieden, die tot dien strijd getogen waren: Dit is de inzetting der wet, die de HEERE Mozes geboden heeft.

22 Alleen het goud en het zilver, en het koper, het ijzer, het tin en het lood;

23 Alle ding, dat het vuur lijdt, zult gij door het vuur laten doorgaan, dat het rein worde; evenwel zal het door het water der afzondering ontzondigd worden; maar al wat het vuur niet lijdt, zult gij door het water laten doorgaan.

24 Gij zult ook uw klederen op den zevenden dag wassen, dat gij rein wordt; en daarna zult gij in het leger komen.

25 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

26 Neem op de som van den buit der gevangenen van mensen en van beesten; gij en Eleazar, de priester, en de hoofden van de vaderen der vergadering.

27 En deel den buit in twee helften tussen degenen, die den strijd aangegrepen hebben, die tot den strijd uitgegaan zijn, en tussen de ganse vergadering.

28 Daarna zult gij een schatting voor den HEERE heffen, van de oorlogsmannen, die tot dezen krijg uitgetogen zijn, van vijfhonderd een ziel, uit de mensen en uit de runderen, en uit de ezelen, en uit de schapen.

29 Van hun helft zult gij het nemen, en den priester Eleazar geven tot een heffing des HEEREN.

30 Maar van de helft der kinderen Israëls zult gij een gevangene van vijftig nemen, uit de mensen, uit de runderen, uit de ezelen, en uit de schapen, uit al de beesten; en gij zult ze aan de Levieten geven, die de wacht van de tabernakel des HEEREN waarnemen.

31 En Mozes en Eleazar, de priester, deden, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.

32 De buit nu, het overschot van den roof, dat het krijgsvolk geroofd had, was zeshonderd vijf en zeventig duizend schapen;

33 En twee en zeventig duizend runderen;

34 En een en zestig duizend ezelen;

35 En der mensen zielen, uit de vrouwen, die geen bijligging des mans bekend hadden, alle zielen waren twee en dertig duizend.

36 En de helft, te weten het deel dergenen, die tot dezen krijg uitgetogen waren, was in getal driehonderd zeven en dertig duizend en vijfhonderd schapen.

37 En de schatting voor den HEERE van schapen was zeshonderd vijf en zeventig.

38 En de runderen waren zes en dertig duizend, en hun schatting voor den HEERE twee en zeventig.

39 En de ezelen waren dertig duizend en vijfhonderd, en hun schatting voor den HEERE was een en zestig.

40 En der mensen zielen waren zestien duizend, en hun schatting voor den HEERE twee en dertig zielen.

41 En Mozes gaf Eleazar, den priester, de schatting van de heffing des HEEREN, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.

42 En van de helft der kinderen Israëls, welke Mozes afgedeeld had, van de mannen, die gestreden hadden;

43 (Het halve deel nu der vergadering was, uit de schapen, driehonderd zeven en dertig duizend en vijfhonderd;

44 En de runderen waren zes en dertig duizend;

45 En de ezelen dertig duizend en vijfhonderd;

46 En der mensen zielen zestien duizend;)

47 Van die helft der kinderen Israëls nam Mozes een gevangene uit vijftig, van mensen en van beesten; en hij gaf ze aan de Levieten, die de wacht van den tabernakel des HEEREN waarnamen, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.

48 Toen traden tot Mozes de bevelhebbers, die over de duizenden des heirs waren, de hoofdlieden der duizenden, en de hoofdlieden der honderden;

49 En zij zeiden tot Mozes: Uw knechten hebben opgenomen de som der krijgslieden, die onder onze hand geweest zijn; en uit ons ontbreekt niet een man.

50 Daarom hebben wij een offerande des HEEREN gebracht, een ieder wat hij gekregen heeft, een gouden vat, een keten, of een armring, een vingerring, een oorring, of een afhangenden gordel, om voor onze zielen verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN.

51 Zo nam Mozes en Eleazar, de priester, van hen het goud, alle welgewrochte vaten.

52 En al het goud der heffing, dat zij den HEERE offerden, was zestien duizend zevenhonderd en vijftig sikkelen, van de hoofdlieden der duizenden, en van de hoofdlieden der honderden.

53 Aangaande de krijgslieden, een iegelijk had geroofd voor zichzelven.

54 Zo nam Mozes en Eleazar, de priester, dat goud van de hoofdlieden der duizenden en der honderden, en zij brachten het in de tent der samenkomst, ter gedachtenis voor de kinderen Israëls, voor het aangezicht des HEEREN.

Advertenties

24 gedachtes over “God houdt van goud

 1. Hallo Petra,
  Dit was de laatste blog die ik van jou verwacht had. Ik ben dus erg benieuwd wat het doel hiervan is, welk debat jij hiermee voor ogen hebt. Wil je de wreedheid van het OT bewijzen of zoek je naar de zingeving van dit soort geschiedenissen? Ik kan er in ieder geval niets mee, wetend dat die oudtestamentische tijden toch heel anders waren dan onze moderne technologische wereld, alhoewel ook nu veel barbarisme voorkomt. Mijn voorlopige standpunt is dus dat alles gaat zoals het gaat en dat onze huidige IS-strijders zeg maar 25 eeuwen achterlopen op de moderniteit, hoewel ze graag gebruik maken van geavanceerde wapens. Tja…

  Liked by 2 people

  1. Hallo Ascentie.
   Sja, wat is dat?
   Ik ben oprecht boos.
   Over vele religieuze passages (niet alleen in de bijbel overigens, ook Koran en Boeddhistische teksten).
   Het wil er niet bij me in… zo’n god.
   Het maakt mij niet uit in welke tijd het was.
   Je zegt ‘oudtestamentische tijden’ Dat de mensen uit die tijd niet beter wisten reken ik hen niet aan. Dat god niet beter wist reken ik hem wel aan. Die is toch de almachtige alwetende? Die stuurde toch Mozes op krijgspad.
   Hoe ga jij daar mee om dan?
   Net doen of het er niet staat?
   Het hele OT dichtklappen en alleen de gezellige dingen lezen?
   Alles wat god zegt is goed?

   Wat IS betreft; sja, de Koran komt uit dezelfde koker als de Bijbel. Beide boeken verhalen over dezelfde Arabische achtergrond. Zoveel verschillen ze niet. Het aantal slachtpartijen uit naam van de bijbel hebben ze nog niet geëvenaard, maar wie weet.

   Een god die de buit wil verdelen… waar gaat ie met die maagden en dat goud heen?
   Mozes was een man naar zijn hart.

   Is dat het dan, de bijbelse moraal?

   Zou het kunnen dat mensen zich god hebben toegeëigend? Dat er geen donder klopt van dit verhaal?
   Of is dit nou echt het karakter van de enige echte ware god? Wreed, barbaars, hebberig.
   Wat denk jij?
   ‘Ik kan er niks mee’, schreef je.
   Nee, ik ook niet, denk ik dan.
   Maar mij zit het dwars.
   Ik krijg het niet voor elkaar om eroverheen te lezen. Of het blind te rechtvaardigen.

   Het is foute boel, wat daar staat.
   Het druist tegen elk gevoel van menselijke waardigheid in.
   Als dit stuk waarheid is dan is dat mijn god niet.
   Dat kan en mag geen god zijn.
   Ik hoop dat dit stuk door mensen bedacht is. Strijdende stammen die een wrede god aan hun zijde toeschreven.
   Zij hebben god besmeurd. Mijn godsbeeld verpest.

   Je had dit niet verwacht, schreef je.
   Maar ik heb nooit een geheim gemaakt van mijn aversie en overtuigd hatheïsme.
   Zo sterk als toen heb ik dat niet meer.
   Ik heb zelfs het idee dat religie iets moois te bieden heeft, op vele fronten.
   Dat probeer ik te vinden.
   Maar… hoe worstel ik me dan door de bagger heen?

   Welbeschouwd…. is het enige wat ik hier heb gedaan een bijbelse passage verhalen en citeren.
   Opvallend, dat verschil met vorige postjes met de vele likes en lieve Petra reacties.
   Ook dat zet me aan het denken.

   Liked by 4 people

   1. *Dat god niet beter wist reken ik hem wel aan. Die is toch de almachtige alwetende? Die stuurde toch Mozes op krijgspad. Hoe ga jij daar mee om dan? Net doen of het er niet staat?*
    Oke, Petra, nu begrijp ik je, en mijn grote dank voor jouw toelichting. Hoe ga ik ermee om? Ik zal dat in alle eerlijkheid proberen te vertellen. Ik denk dat geen mens ooit een zuiver en juist godsbeeld heeft kunnen ontwikkelen omdat die opdracht eenvoudigweg te moeilijk was, namelijk de bron zoeken je jezelf, en ervaren – ja, ERVAREN in jezelf wat je eigen schepper voor je betekent. Dat wist de bron zelf ook dat dat niet zou kunnen gebeuren vanwege het bestaan en kenmerk van multidimensionaliteit van de bron. Maar de mens was na zijn schepping te eigenwijs om niet op stap te gaan en zelf uit te zoeken wat hij wilde uitproberen. Om die reden heeft die nieuwsgierige mens nooit zijn eigen schepper kunnen ontdekken zoals dat de bedoeling was, maar had hij zijn collectieve godsdiensten nodig die door profeten gingen ontstaan en geleverd werden. Profeten overal en verspreid over de wereld. Zie mijn laatste updates op mijn site. De bron had in mijn eigen samenvatting de wereld geschapen maar was zich niet bewust vanwege zijn multidimensionaliteit wat het betekende om de mens te zien vertrekken naar 3D-werelden. Het was de vrije wil van die mensen en dus kon de bron dat niet weigeren. Dat is mijn verklaring waarmee ik vrede heb en waarom ik groot respect heb voor de mensheid die uit eigen beweging deze moeilijk(st)e weg is gegaan. Het is dus niet de schuld van de bron maar de evolutieweg die de mens zelf verkozen heeft om ervaring op te doen in 3D – de engelen zijn dus de wezens die dat niet hebben gedaan en in het hoogste bewustzijn zijn gebleven! Dat is wat mij betreft het hele eiereneten.

    Like

   2. *vervolg op voorgaand antwoord*
    Petra, ik geef je dus gelijk met je kritiek op de oorlogszuchtige geschiedenissen in het OT. Het waren profeten zoals Abraham en Moses die hun verkeerd begrepen boodschappen op hun manier vertaald hebben en dus de verkeerde besluiten namen door oorlog te gaan voeren. In de hemel van de multidimensionale sferen bestaan er ook geen oorlogen. Die zijn kenmerkend voor 3D en daarin leven we nu eenmaal om hier onze lessen te leren en in ons bewust te worden wat dat 3D-leven inhoudt. Maar je kunt je eraan onttrekken door zelf op aarde in 5D te leven en in ieder medemens je eigen wezen te herkennen. Dan trek je niet ten oorlog!

    Liked by 1 persoon

   3. *Slotakkoord: de les van deze ochtend voor mij*

    Lieve Petra, naar aanleiding van jouw opmerkingen heb ik mijn projectievisie bijgesteld: ‘God als projectie van de mens?’ ligt nu wat ingewikkelder voor mij. Mijn conclusie na jouw razernij is dat de Bron een aanwezigheid is de mens die zijn godheid ‘buiten zichzelf’ zoekt, deze nooit zal vinden omdat die persoonlijke god niet bestaat, maar voor de mensen die de Bron innerlijk hebben leren kennen en ervaren, is het een onweerlegbaar feit. Het ‘kleine’ godsbegrip is dus een menselijke projectie en daaruit zijn ook alle godsdiensten ontstaan met hun machts- en bekeringsbelustheid, die het allemaal bij het verkeerde eind hadden en hebben. Het ‘grote’ Bronbewustzijn is echter Het Scheppersbewustzijn van dit hele uitspansel, die onweerlegbaar bestaat maar waarvan wij alleen de fysieke verschijningsvormen kunnen zien en niet de onzichtbare.

    Dus: als die schepper maar niet persoonlijk wordt gezien, want die persoonlijke god die in de kerken geëerd wordt, bestaat die simpelweg niet; alleen in menselijke geprojecteerde ‘gekte’. Daarom zijn in de moderne tijden legers die er met de zegen van het kerkelijk gezag erop uittrekken, liederlijke onzin. Dat zijn allemaal menselijke projecties die de mens zelf geschapen heeft om zijn handelingen goed te praten. Mensen die hun innerlijke Bron hebben ontdekt weten dus beter: voor hen geldt dat het een werkelijkheid is en geen projectie. Maar die leven ook in overeenstemming met de Bronbedoelingen, luisteren naar liefdeswetten en maken daarin geen fouten. De rest van de mensheid, gekluisterd aan deze aarde, maakt die fouten wel maar om ervan te leren en geen tweede keer die fouten te maken. Dat is wat mij betreft het verschil tussen valse projecties en ware beleving.

    Liked by 1 persoon

 2. internettoerist

  Inderdaad, “god” houdt van goud. 😀

  De grote, algemene godsdiensten gaan altijd samen met macht en geld. Het zit altijd in een ander kleedje (nu wat moderner), maar het principe blijft. We zien dit zelfs in de new-age-stromingen, die zogezegd een “alternatief” zijn.
  Daarom zeg ik vaak dat godsdiensten het ego aanbidden en niet “God”. 🙂

  Jezus, die nooit een kerk, religie of godsdienst opgericht heeft, liet alles achter: “het slijk der aarde”. Kan het contrast groter zijn? 😉

  Vriendelijke groet

  Liked by 3 people

  1. @Internettoerist.
   Je gelooft in god toch?

   Hoe doe jij dat dan, het omgaan met dit soort teksten?
   Is dit god en god mag alles?
   Koppel je het los van je eigen godsbeeld?
   Vegen we de vervelende stukken onder het tapijt?
   Noemen we het ondoorgrondelijk en gaan we ons op de gezellige stukjes concentreren?

   Liked by 2 people

   1. internettoerist

    Petra,

    Dat is iets wat ik vaak probeer uit te leggen, maar heel moeilijk is.

    Er is geloof en kennis. Kennis is geen geloof. Dus ik geloof niet in “God”. Ontken ik het bestaan van “God”? Als schepper ontken ik “God” volledig. Als Bron van alles erken ik “God” wel. Maar dat is dan geen wereld-scheppende god, met hel en hemel, dat is het totaal niet. Toch is de basis voor alles wat is, die ene Bron. Hoe noem je zoiets? Van mij mag dat “God” genoemd worden, zolang men er geen bijbelse, islamitische of dergelijke god van maakt.

    Op wat baseer ik me? Op kennis. Kennis is ervaren, dus geen geloof. Als je de bijbel bestudeert (ontstaan, bronnen voor de teksten, de geschiedenis van de “kerk”, de stichters van de “kerk”,…), dan zie je al dat er iets niet klopt. Er bestaan ook andere teksten, andere (“ketterse”) bijbels. Wie heeft er gelijk? Dat kan onderzocht worden door de aanwijzingen van Jezus te testen (praktijk, ervaring). Jezus vroeg niet om zomaar te geloven, in tegendeel. Die aanwijzingen zijn ook in andere religies te vinden (boeddhisme, kabbalah, soefisme,…). Deze zijn in oorsprong ook GEEN geloof. Dan kom je inderdaad tot iets wat alles te boven gaat, dit kan ervaren worden, dat is kennis. Ook voor mij gaat dat “iets” (die Bron) mijn verstand te boven. Maar die Bron bestaat. Het is alleen NIET wat al die godsdiensten (ik maak onderscheid tussen ‘godsdienst’ en ‘religie’) ons wijsmaken.
    Als “God” verwijst naar die neutrale, vormloze, niet-oordelende, altijd liefhebbende Bron, dan is dat voor mij goed. Verwijst “God” naar iets anders, dan ontken ik het. Ik heb dus niets tegen de term “God”, wel tegen de sommige betekenissen die eraan gegeven worden (zoals de bijbelse betekenis). Geloof ik dus in “God”? Nee. Erken ik een universele Bron die alles in zich draagt? Ja.

    Hiermee denk ik antwoord gegeven te hebben op de vraag: “Hoe doe jij dat dan, het omgaan met dit soort teksten?”
    Ik baseer me op aanwijzingen die tot ervaring, tot besef, tot kennis leiden. Dat probeer ik uit te leggen in verschillende blogs op mijn site. Men dient, als men daar leest, wel alles met elkaar te verbinden om het te begrijpen. (Behalve die paar berichten die er niets mee te maken hebben. 😉 )

    “Is dit god en god mag alles?”

    Wat “God” voor mij is, heb ik hier boven uitgelegd (toch geprobeerd 😉 ). Mag god alles? Nee, “hij” doet ook niets. Die Bron is passief, biedt alle mogelijkheden en deelt zichzelf in alles. Die Bron deelt zichzelf zoals Zij Zelf is. Ze ‘is’. Dus alle ‘doelstellingen’ die wij zogezegd moeten nastreven zijn voor mij onzin. “God” eist dus niets, verwacht niets, het ‘is’. En wij ‘zijn’, net als die Bron. Alles wat wij als ‘onszelf’ en ‘de ander’ zien (dualiteit), is een illusie.

    “Koppel je het los van je eigen godsbeeld?”

    Alle aanwijzingen naar die Bron, zal ik niet tegenspreken. Dat is het enige wat ik erken. Er staan zelfs nog resterende aanwijzingen in de algemeen aangenomen bijbel. Die ontken ik niet. Het ‘godsbeeld’ in die bijbel ontken ik volledig. Je kan geen beeld maken van “God”, omdat deze geen beeld heeft. Het gaat alle verstand te boven. Dus heb ik er maar één beschrijving voor: het is puur, zuiver bewustzijn, geest. Dat godsbeeld kan je niet maken, je kan het wel ervaren. Dus elke beeld uit de bijbel is onzin. Het “beeld” dat ik heb (uit ervaring) is puur, zuiver gewaarzijn. Dat heeft geen beeld, maar gaat alles te boven. Maar om daarnaar te verwijzen kan men wel beeldspraak gebruiken. Het loopt echter fout als men de beeldspraak als waarheid aanbidt. Dan krijg je goden zoals in de bijbel of de koran. Daarnaar heb ik al eerder verwezen bij de uitleg over wat de essentie is.
    In het boeddhisme bijvoorbeeld, symboliseert men die onbeschrijflijke Bron als Avalokiteshvara. Als men Avalokiteshvara gaat aanbidden als een scheppende god, dan heeft men de essentie niet begrepen. En dat is net het probleem, men test niet, men gelooft.

    “Vegen we de vervelende stukken onder het tapijt?”

    Dat is bij degelijk onderzoek niet nodig. Je ontdekt vanzelf wat geloof en wat kennis is. Ik verwerp de bijbel, maar niet Jezus. Jezus heeft de bijbel NIET geschreven. Je hebt de bijbel (die voor mij onzin is) niet nodig. Je kan wel via de bijbel tot andere bronnen komen (door het ontstaan van de bijbel te onderzoeken), tot de praktische aanwijzingen die Jezus gaf. Praktische aanwijzingen, dus geen geloof.

    “Noemen we het ondoorgrondelijk en gaan we ons op de gezellige stukjes concentreren?”

    Het is zeker te doorgronden, tot op bepaalde hoogte. De bijbel is te doorgronden. Mijn conclusie is dat de bijbel onzin is. Maar waar men in oorsprong naar verwees (vóór de bijbel), is te doorgronden tot op zekere hoogte. Eenmaal bij die Bron, die gewoon ‘is’, daar kan ik met mijn verstand ook niet bij. Je kan tot die Bron (of “God” als je wil) komen, maar verder lukt niet. Er is dus “iets” dat boven alles staat. Alleen wat men daar van gemaakt heeft is onzin. Dus die stukken mogen voor mijn part naar de vuilnisbelt. 😀 We zijn niet gescheiden van die Bron.

    De kern is: er is een verschil tussen kennis en geloof. Kennis brengt inzicht en helderheid. Geloof is maar geloof. Dat wil niet zeggen dat ik tegen geloof ben. Als iemand zich daar goed bij voelt, mag dat voor mij. We moeten alleen oppassen dat we mensen niet tot iets dwingen of verplichten op basis van een geloof (wat daarom nog geen waarheid of wijsheid is). Als men mensen gaat straffen of dogma’s opleggen, gewoon op basis van geloof, dan kan dit heel schadelijk zijn. Er zijn natuurlijk ook kwakzalvers die beweren over kennis te beschikken. Daarom blijft mijn advies om zelf te testen en te onderzoeken, dan hoef je niemand te geloven, je weet het (kennis).

    Als ik een vraag niet beantwoord heb of naast de kwestie zat, mag je dat gerust zeggen hoor. 🙂

    Vriendelijke groet

    Liked by 1 persoon

 3. Hoi Petra,

  Oorspronkelijk had ik niets met geloof. Door mijn depressie kwam ik in een Pinkstergemeente. Maar ik ben homo. De ontnuchtering kwam toen ik besefte dat homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt in de orthodoxe visie. Na 33 jaar worsteling was ik het spuugzat en kwam ik uit de kast. Daarna ben ik ineens anders naar de Bijbel gaat kijken en heb ik enorm veel inconsequenties gezien:
  Je mag niet met je zus, nicht, achternicht, schoondochter etc trouwen (Lev.18), maar Abraham trouwde met zijn (half)zus, Isaac met zijn nicht, Jacob met zijn twee nichten (en overtrad twee geboden).
  In het christendom eet met een gerust hart bloedworst, varkensvlees, garnalen, draagt kleding uit twee stoffen gemaakt, scheidt en hertrouwt en dat mag niet volgens diezelfde teksten, maar homoseksualiteit wordt afgekeurd (stelletje hypocrieten) en men blijft discrimineren en houdt zich niet aan de Nederlandse wet (de wet gelijke behandeling geeft LHBT mensen het recht hen aan te geven vanwege discriminatie, daar zouden holebi’s gebruik van moeten maken).

  Nog meer inconsequenties: Paulus (alom geprezen,maar ik vind het hem een rotzak, sorry als ik iemand voor het hoofdstoot, maar eigenlijk heb ik daar lak aan)
  – Hij is vrouwonvriendelijk: een vrouw moet haar mond houden in de kerk, ze moet haar man maar laten begaan in zijn seksuele lusten en het liefst moet ze kinderen baren tot ze erbij neervalt. Gewoon huisvrouwtje die haar bek moet houden,volgens Paulus.
  -Hij vind dat een meisje maar maagd moet blijven, geeft een vader het recht dat te bepalen voor haar (idioot)
  – Hij is niet tegen slavernij, geeft zelfs slaven de opdracht hun slavendrijver te gehoorzamen, of hij nu goed of slecht is (schoft)

  En dan al die negatieve uitlatingen naar mensen die anders zijn. Ik kan talloze inconsequenties opnoemen, tal van discriminerende zaken, de oorlogen, de bloedvergieten. Dan zijn er de vele misdaden van degenen die de Bijbel letterlijk nemen en naar hun hand zetten:

  – de inquisitie met duizenden martelingen, executies (horrorfilms zijn niet vergeleken met wat de heren van de inquisitie deden, zelfs Markies de Sade is vergeleken daarbij mild
  – De ‘heksenvervolging’ 20 tot 100.000 doden onder, voornamelijk, onschuldige vrouwen
  – De blanke ‘christenen hebben de dood van 100 miljoen oorspronkelijke Amerikanen (indianen) op hun geweten, en de marginalisatie van indianen gaat onder Trump (de schoft) gewoon door (ook zo lekker christelijk)’
  – Sommige Nederlandse kerken willen nog steeds geen vrouw in het ambt, zij vinden dat vrouwen schuldig zijn aan de zondeval (dus was Adam een sukkel)zonder verantwoordelijkheid, hij stond erbij en keek ernaar)
  – Fundamentalistische christenen bewerken dat 40% van homo’s, lesbiennes en transgenders zelfmoord overwegen en 70% (terecht) de kerk verlaat.

  Zie hier het resultaat van ‘letterlijke bijbel interpretatie’. Ik kan nog honderden voorbeelden noemen van de ‘zegen’ die sommige kerken verspreiden. Ze hebben bloed aan hun handen en een ieder die het men hen eens is. Wat is het verschil met Hitler? Wie durft er te zeggen dat het niet zo is?

  Niet alle kerken zijn zo. In mijn kerk neemt men de Bijbel niet letterlijk en is er volledig 100% acceptatie van homo’s,lesbiennes, biseksuelen, transgenders, asielzoekers en mensen die het gehad hebben met fundamentalisten.

  Dus Petra wees kritisch.Je bent gewoon een verstandige vrouw.Ja ik ben voor feminisme! Ik vind dat vrouwen gelijkwaardig zijn.Ja, je kan geloven en kritisch zijn ten opzichte van de Bijbel. Bloedvergieten zijn nooit te rechtvaardigen. Dat is gewoon kwaadaardig. Er is geen rechtvaardiging voor geweld, nooit, never! Ik verafschuw geweld en dan moet je dit soort teksten afwijzen en ook degenen die daar een ‘rechtvaardiging’ in vinden.

  AMEN

  Liked by 1 persoon

  1. O ja, god houd van goud? Kerkelijke leiders houden van goud, de televisiedominees die multimijonair worden van de domme schaapjes die ja en amen hebben. Ze hebben huizen van miljoenen, vele Rolls Royces, prive vliegtuigen. De aanhangers hangen aan hun liegende, bedriegende, manipulerende, homofobe lippen. En dan durven ze nog te zeggen dat boeddhisten hindoes, humanisten en andere *isten slecht zijn? Wat doen ze zelf, die schoften? Ik kots op die figuren en krijg braakneigingen van hun volgelingen.Maar een jongen die met een meisje naar bed is geweest of met een jongen,of een meisje met een meisje veroordelen ze. Hoe vaak is niet naar voren gekomen dat ze jarenlang naar de hoeren gingen en vreemd gingen? Ze hebben alle menselijkheid verloren. I don’t dig their shit anymore!

   Dat moest ik nog even kwijt

   Liked by 1 persoon

 4. Beste Petra,

  Zoals je waarschijnlijk wel verwacht geef ik een andere interpretatie van de beschreven gebeurtenissen, die in het boek Numeri staan beschreven. Dat doe ik door er andere bijbelpassages bij te nemen en de context te beschouwen. Want de bijbel laat zien dat de Midianieten niet op basis van hun gastvrijheid en goede bedoelingen de Israëlieten uitnodigden voor hun feesten, maar dat ze dit deden omdat ze de Israëlieten, door een list, wilden overwinnen. Zij waren namelijk, op basis van de raad van de valse profeet Bileam , van plan om ervoor te zorgen dat zij Gods zegen zouden verliezen, door hen te verleiden tot immoraliteit en afgoderij.

  De Isaëlieten trokken namelijk vreedzaam naar het beloofde land. De toegang daartoe was eerst verhinderd. Daarna waren ze door de sterke Amorieten aangevallen, nadat ze zo’n 40 jaar in de woestijn hadden geleefd. Jehovah had hen beschermd, en de overwinning gegeven. Ze waren inmiddels in de buurt van Midian en Moab. Zij waren bevreesd geraakt, en wilden de Isra”elieten aanvallen en overwinnen, hoewel de Israëlieten niets tegen hun hadden gedaan. Lees a.j.b. de volgende passage om te zien wat de aanleiding was van het conflict met Midian en Moab:

  22 Daarna vertrokken de Israëlieten en ze sloegen hun kamp op in de woestijnvlakte van Moab, aan de overkant van de Jordaan, ter hoogte van Jericho. 2 Ba̱lak, de zoon van Zi̱ppor, zag wat Israël allemaal met de Amorieten had gedaan, 3 en Moab werd heel bang voor het volk, omdat het zo talrijk was. Moab stond zelfs doodsangsten uit vanwege de Israëlieten. 4 Moab zei dus tegen de oudsten van Mi̱dian: ‘Straks vreet die menigte onze hele omgeving nog kaal, zoals een stier een wei afgraast.’
  In die tijd was Ba̱lak, de zoon van Zi̱ppor, koning van Moab. 5 Hij stuurde boodschappers naar Bi̱leam, de zoon van Be̱or, in Pe̱thor, aan de Rivier, in zijn geboorteland. Hij ontbood hem met de woorden: ‘Er is uit Egypte een volk gekomen. Ze bedekken de hele aardbodem, en ze wonen nu vlak tegenover mij. 6 Kom dus alsjeblieft en vervloek dit volk voor mij, want ze zijn sterker dan ik. Misschien kan ik ze dan verslaan en uit het land verdrijven, want ik weet heel goed dat wie door jou wordt gezegend, gezegend is en dat wie door jou wordt vervloekt, vervloekt is.’

  Het lukte Bileam echter niet om Israël te vervloeken. Daarom adviseerde hij de Moabieten en de Midianieten om er door een list ervoor te zorgen dat God zijn volk zelf zou vervloeken, want hij wist dat dit zou gebeuren als zij er toe verleid konden worden aan de seksaanbidding van de Baäl van Peor deel te nemen. Derhalve ’ging Bileam Balak leren een struikelblok voor de zonen van Israël te leggen, dat zij dingen zouden eten die aan afgoden ten slachtoffer waren gebracht en hoererij zouden bedrijven’ (Opb 2:14). Die opzet lukte. „Door het woord van Bileam” hebben de dochters van Moab en Midian ertoe „gediend de zonen van Israël tot het plegen van ontrouw tegenover Jehovah te bewegen in de zaak van Peor, zodat de gesel over de vergadering van Jehovah kwam” (Nu 31:16).

  Dus de Midianieten wilden de Israëlieten ertoe verleiden om fysiek en geestelijk immoraliteit te plegen, door mee te doen aan de perverse aanbidding van de Baäl van Peor, en overspel te plegen met Midianitische vrouwen. En als God dan zijn bescherming terug zou trekken, en de Israëlieten zelfs zouden sanctioneren, zou het voor hen niet moeilijk zijn om het volk Israël te verslaan in een oorlog.

  De Midianieten en Moabieten slaagden in die opzet. De vrouwen wisten ruim 20 duizend Israëlieten te verleiden om overspel met hen te plegen, en hun afgod te aanbidden! Maar ze streden niet alleen tegen de Israëlieten, maar ook tegen JHWH, doordat ze zijn voornemen probeerden te verijdelen. JHWH zou zowel zijn wet en beloften moeten handhaven, door sancties op grond van de wet aan zijn eigen volk (God is niet partijdig), zijn volk tevens tot berouw moeten brengen en de gelegenheid te geven het onrecht te herstellen, en tegelijkertijd zijn voornemen te verwezenlijken.

  Hoofdstuk 31 dat je citeert geeft de afschuwelijke gevolgen aan, als iemand een list probeert te bedenken om Gods volk te vernietigen, en hoe God overspel en afgoderij beziet. Als de Midianieten en de Moabieten Gods volk niet hadden willen overwinnen, en hen gewoon door hun land naar het beloofde land hadden laten trekken, was er niets gebeurt.

  Liked by 1 persoon

 5. Beste Robert,
  Natuurlijk is er aan interpretatiemogelijkheden geen gebrek, er zijn meer bijbelse interpretaties dan er bijbels zijn, denk ik.

  Maar als ik het hele epistel inkort. Dan gaat het erom dat de Midianieten stout waren. En dat God ingrijpt. Eerlijk gezegd maakt het mij niet zoveel uit waarom, mijn stelling is dat genocide (want daar gaat het om!) nooit of te nimmer is toegestaan of te rechtvaardigen.
  Verder vind ik dat er als almachtig ingrijper meer middelen tot je beschikking staan dan geweld.
  En dat het opeisen van je deel van de buit niets te maken heeft met het willen corrigeren van de stoute mensen.

  Wat overspel en de verleidingen van de vrouw betreft; ja, ook die gedachten hebben voor een hoop ellende gezorgd. De vrouw als verleidelijke hoer, waar geen mannenlijf tegen bestand is.
  Konden de mannen dan werkelijk geen weerstand bieden? Is dat hoe je jezelf ook ziet?
  Of… zou het kunnen dat die mannen zichzelf niet konden beheersen en as usual de schuld bij een ander neerlegden?

  Aan de ene kant wordt het immoreel genoemd, en aan de andere kant staat de Bijbel vol met bigamie en polygamie door mensen die bij God juist in een goed blaadje stonden. (Het geslachtsregister van Jezus liegt er niet om).
  Zelfs David (de man naar God’s hart) hield er een hele harem op na.

  ‘Als iemand een list probeert te bedenken’ schrijf je op het eind.
  Maar Robert, dat is nu juist waarom ik zoveel moeite heb met de bijbelse god. Het is Hij, zelf, die telkens; het kwaad komt brengen, harten verhard, listen bedenkt, overspel beloont, de leugenaar beloont en de belogene straft, polygamie/bigamie beloont, slavernij accepteert, etc. etc.

  Mijn aversie tegen god komt juist door de Bijbel.
  Maar ik wil er graag van af.
  Dus daarom denk ik dat ik het misschien moet zien los te koppelen.

  Liked by 2 people

 6. Op je vraag of ik als moderne christelijke vrouw wil reageren, wil ik eerst het volgende kwijt: ik ben geen theoloog. Maar een mening heb ik zeker wel en God hierover ook in de Bijbel. Zowel in het OT als het NT.

  Dit gebeurde in het Oude Testament, nadat er grote wonderen waren gebeurd. De plagen waarmee Egypte was geslagen voor hun bevrijding. De afgeslachte mannen en slachtoffers die je noemt, waren na vierhonderd jaar bevrijd van slavernij. Van moord en doodslag. De zee was open voor hun open gegaan, soldaten die hun achterna kwamen, waren voor hun vernietigd en eten dat God uit de lucht liet nederdalen als manna, een laaghangende wolk dat hun de weg door de woestijn wees en tevens beschermde tegen de hitte.

  God zelf had hun uit die verschrikkelijke hel gehaald waar hun voorouders in terecht waren gekomen door ongehoorzaamheid en weer begonnen ze, ondanks de wonderen in de woestijn, te twijfelen aan Zijn trouw en liefde, en weer begonnen ze afgoden te maken van goud omdat Mozes wat langer wegbleef. Weer waren ze ondanks de harde lessen uit hun verleden ongehoorzaam geworden en jaloers op Mozes, omdat hij in hun ogen gewoon maar een leider wannabee was.

  God kon alleen doorgaan met de zuiveren van hart, de oprecht gelovigen, om daar een toekomst mee op te bouwen. Een Israël op te bouwen. Later is er inderdaad na de watervloed met Noach wel het één en ander verandert, en met de komst van Jezus al helemaal (Gelukkig maar!).

  Of ik zelf alles uit die tijd begrijp? Nee niet altijd, net zo min als de hardnekkige ellende uit deze tijd. Geloof ik dat God geweld wil hebben? Integendeel, Hij haat de zonde en dat zal uiteindelijk helemaal verdelgt worden. God is liefde en zonde heeft geen kans op overleven. Die mensen toen leefden zoveel dichterbij God als wij nu en nog wilden ze hun eigen ding doen, wetende dat dat alleen maar ellende zou brengen. Het was geen onwetendheid, ze hadden duidelijke instructies gehad. Ze waren goed gewaarschuwd.

  Hij mag inderdaad alles en als je het mij vraagt moet Hij wel heel veel liefde hebben voor de mens, omdat we steeds maar weer de kans krijgen om het goed te maken met Hem. Denk als een gewoon mens dezelfde macht had gehad, dat deze hele planeet al ontploft zou zijn. Puur uit frustratie alleen al.

  Hoop dat het iets duidelijker is? Anders mag je mag altijd mailen natuurlijk 🙂

  Ps. Mooi stukje om te lezen is ook de ‘De brief van Judas’ in het NT.

  Liked by 1 persoon

  1. Dankjewel Gerda!
   Ik heb een heleboel mitsen en maren enzo.
   Maar die houd ik nu ff binnen omdat ik het al heel wat vind dat je de moeite hebt genomen om jouw mening te verwoorden.
   Dus.. ik probeer eerst maar ’s om het vanuit jouw visie te bekijken. 🙂
   xPetra

   Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s